ZESPÓŁ
SZKÓŁ
SPECJALNYCH
PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM
W ŚWIERADOWIE-ZDROJU

O szkole

Zespół Szkół Specjalnych w Świeradowie Zdroju jest placówką leczniczo-wychowawczą utworzoną w Szpitalu Uzdrowiskowym dla dzieci przy Uzdrowisku "Świeradów-Czerniawa" Sp.z o.o.. Przeznaczony jest dla dzieci przewlekle chorych ze specyficznymi dolegliwościami górnych dróg oddechowych, alergii, astmy, niedobory odporności, a także wymagających kuracji sanatoryjnej po przebytych chorobach. Sanatorium ,,Dom Zdrojowy" znajduje się przy ul. Sanatoryjnej 48 . Na parterze znajduje się poczekalnia dla rodziców, recepcja, szatnie, sala teatralna, sala gimnastyczna, siłownia, jadalnia, kuchnia. Na I piętrze mieści się dyżurka pielęgniarek, gabinet lekarski, baza zabiegowa, sypialnie dla dzieci młodszych, łazienka z natryskami, toalety. Na II piętrze: sekretariat i gabinet dyrektora, sypialnie dla dzieci starszych, łazienka z natryskami, toalety, dyżurka pielęgniarek, gabinet lekarski, izolatka. Piętro III przeznaczone jest na klaso - pracownie, pokój wychowawców, gabinet kierownika wychowania, łazienki z natryskami, toalety. Przy budynku znajduje się rozlewnia wody mineralnej ,,Jan''.
Uzdrowisko Czerniawa-Świeradów położone z dala od wielkich aglomeracji miejskich i tras komunikacyjnych przyciąga znaczną grupę małych kuracjuszy. Czerniawa umożliwia dzieciom szybki powrót do zdrowia, a malownicze położenie, trasy wycieczkowe, spokój sprawiają, że leczenie sanatoryjne trwa przez cały rok. Specyfiką uzdrowiska jest klimat leśno-górski. W powietrzu znajduje się spora ilość radonu wyzwalającego się ze szczelin w gnejsach i z wód okolicznych potoków. Ponadto w lecznictwie stosuje się naświetlania lampą kwarcową, gimnastykę korekcyjną, inhalacje jodowo-bromowe, masaże, laser, a także kurację pitną wodą mineralną ,,Jan'' wydobywaną z głębokości ok. 260m.
W turnusie przebywa od 60 do 100 dzieci z całej Polski, w wieku od lat trzech po uczniów szkół średnich. Czas pobytu małego kuracjusza wynosi 4-5 tygodni, a okres adaptacji w Szpitalu Uzdrowiskowym Dom Zdrojowy trwa różnie; najtrudniej do nowych warunków przystosowują się dzieci, które po raz pierwszy zostały z dala od domu rodzinnego. W trosce o to, by dziecko w zakładzie leczniczym miało poczucie bezpieczeństwa, dobre samopoczucie niezbędna jest właściwa, fachowa opieka, zarówno ze strony personelu medycznego jak i wychowawców. Wychowawca musi zastąpić im ojca i matkę. Największymi potrzebami dzieci pozbawionych opieki rodziców, kierowanych do placówki są miłość, życzliwość, akceptacja, zainteresowanie ze strony najbliższych.
Na osiągnięcie dobrego samopoczucia kuracjuszy wpływ mają takie czynniki jak: odprężenie psychiczne i fizyczne, warunki klimatyczne, bodźce balneologiczne i fizykoterapeutyczne, leczenie ruchem, odpowiednia dieta, właściwa organizacja czasu wolnego. Podstawowym celem działalności pedagogicznej w placówce leczniczo-wychowawczej jest umożliwienie jak najpełniejszej realizacji programu kształcenia, wychowania i przygotowania do życia społecznego oraz wspomagania w zakresie leczenia i rehabilitacji dziecka.
Działalność pedagogiczna dostosowana jest do stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych dzieci, dlatego w czasie pobytu zapewnia im się odpowiednie formy wychowania i kształcenia. Na podstawie rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej, wychowawcy poszczególnych grup sporządzają turnusowe plany pracy, w których ujmują zadania szczegółowe oraz formy realizacji tych zadań. Leczenie dzieci jest celem nadrzędnym i do tego celu zmierza praca dydaktyczno-wychowawcza.
Program wychowawczy oparty jest na: Statucie Zespołu Szkół Specjalnych, określonych w programie ścieżek edukacji prozdrowotnej i ekologicznej, programie pod nazwą ,,Przeciwdziałanie przemocy dzieci, wobec dzieci", programie ,,Edukacja zdrowotna '', programie Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona.
Praca dydaktyczno - wychowawcza jest organizowana w pięciu lub sześciu grupach. Liczba wychowanków w grupie wynosi 13-16 osób.
I grupa - 14 osób wiek dziecka - 3-6 lat
II grupa - 15 osób wiek dziecka - 7-9 lat
III grupa - 16 osób wiek dziecka - 10-13 lat
IV grupa - 16 osób wiek dziecka - 14-16 lat
V grupa - 16 osób wiek dziecka - gimnazjum i szkoła średnia
W sezonie wakacyjnym przy większej liczbie dzieci jest utworzona VI grupa.
Każda grupa posiada własną świetlicę. Świetlice są urządzone z prostotą, nie przeładowane meblami, dostosowane do wieku dziecka, wyposażone są w telewizor, radio, magnetowid. W świetlicy grupy najmłodszej znajduje się dużo zabawek i pomocy dającej możliwość wszechstronnej i bogatej zabawy, koniecznej dla prawidłowego rozwoju dzieci w tym wieku. Kąciki zainteresowań ,,Lekarz'', ,,Fryzjer '', ,,Sklep '', kącik książki, przyrodniczy sprzyjają dobrej zabawie i rozwijają zamiłowania dzieci. Świetlice grup starszych wyposażone są w gry stolikowe, książki, czasopisma dziecięce i młodzieżowe. Ważną rolę w naszym sanatorium spełnia ,,kącik dla rodziców" który mieści się w poczekalni dla rodziców. Znajdują się tu informacje aktualne przez cały rok: regulamin, rozkład dnia, plan uroczystości ,obchodzonych w sanatorium, bieżące wiadomości dotyczące założeń wychowawczych, tematyki prac dzieci.
Przy Szpitalu Uzdrowiskowym od ponad 60 lat funkcjonuje szkoła, która na przestrzeni lat przechodziła różne przekształcenia mające zapewnić każdemu, trafiającemu tu dziecku, optymalne dla jego rozwoju warunki.
Edukacja szkolna dzieci i młodzieży przybywającej na leczenie uzdrowiskowe spełnia ważną rolę wobec leczenia.
Obecnie Zespół Szkół Specjalnych realizuje podstawy programowe publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, a program wychowawczy został opracowany na holistycznym pojmowaniu zdrowia wg programu "Edukacja zdrowotna".
Dzieci przyjeżdżające na leczenie do Czerniawy Zdroju czuje się samotne, zagubione, nieufne, rozżalone, płaczliwe, cierpiące.
Wobec powyższego dziecko oczekuje od pracowników pedagogicznych oraz od służby zdrowia: ciepła, wyrozumiałości, sprawiedliwości, serdeczności, zrozumienia, wsparcia, akceptacji, pomocy.
Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym dla Dzieci w Świeradowie - Czerniawie Zdroju spełnia oczekiwania dziecka i jego rodziców.
* wspiera rozwój dziecka chorego w każdym wymiarze [ fizycznym, psychicznym, duchowym, emocjonalnym i intelektualnym] za pomocą specjalnych metod,
* tworzy przyjazną atmosferę , pełną życzliwości i poczucia bezpieczeństwa,
* pomaga zaadaptować się w nowym szpitalnym środowisku ,
* wspomaga proces leczenia i rehabilitacji,
* uczy jak radzić sobie w trudnych sytuacjach,
* rozwija zainteresowania , wzmacnia wiarę we własne możliwości, dba o przyrost
wiedzy i umiejętności, pomaga nadrobić zaległości programowe,
* wzbudza wrażliwość na los innych ludzi,
* przywraca dzieciom radość życia,
* uczy poszanowania odmienności.
W szkole funkcjonują pracownie : humanistyczna, przyrodnicza, matematyczna, regionalna, językowa[j.niemieckiego, j.angielskiego]; nauczania zintegrowanego, internetowa.
KADRA PEDAGOGICZNA
W sanatorium zatrudnionych jest ośmiu wychowawców plus kierownik wychowania oraz ośmiu nauczycieli, wszyscy ukończyli studia wyższe i obowiązkowy kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej. Ponadto większość wychowawców i nauczycieli bierze czynny udział w doskonaleniu zawodowym z zakresu uświadamiania ekologicznego dzieci i młodzieży, promowania zdrowego odżywiania, pedagogiki zabawy, zapobieganiu agresji u dzieci , muzykoterapii, arteterapii, kinezjologii edukacyjnej i inne. Na leczenie przyjeżdżają dzieci z całej Polski, z różnych środowisk społecznych, wszystkie mają określone potrzeby i zainteresowania, dlatego wychowawca musi je każdorazowo poznawać, by prowadzone zajęcia były dla młodzieży interesujące i spełniały jej oczekiwania.
Stosowane w Czerniawie zasady pedagogiki leczniczej to:
" Dostosowanie obarczeń informacyjnych do aktualnego poziomu wydolności wysiłkowego chorego
" Kompleksowe i ukierunkowane oddziaływanie ze względu na potrzeby indywidualnego planu leczenia i rewalidacji
" Stosowanie naprzemienności obciążeń i odciążeń psychofizycznych w procesie wydatkowania wysiłku przez chorego z uwzględnieniem szerokiego wachlarza różnych form relaksacji
" Przestrzeganie plastyczności w doborze form, metod i technik oraz środków
" Kształtowanie prawidłowych więzi z normalnym środowiskiem i reorganizacja wzajemnych układów społecznych celu zapewnienia optymalnej integracji ze społeczeństwem.
Bogata oferta Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych sprawia, że każde dziecko może odkryć w sobie lub rozwinąć talent. Młodzież i dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach w kole muzycznym, plastycznym i europejskim, chętnie też działa w sekcjach samorządu sanatoryjnego. Samorząd działa w oparciu o sekcje:
1. sekcja kulturalno-rozrywkowa - zadaniem tej sekcji jest inicjowanie imprez i troska o ich organizację, dbałość o aktualne i estetyczne dekoracje w salach i na korytarzach, wykonywanie kart z życzeniami, prac na konkursy,
2. sekcja higieniczno-porządkowa - działacze tej sekcji odpowiedzialni są za prowadzenie konkursów czystości oraz na ,,Najbardziej zadbaną sypialnię '' Sekcja prowadzi tabelę wyników czystości oraz wykonuje dyplomy dla laureatów poszczególnych konkursów.
3. sekcja sportowo-turystyczna - członkowie tej sekcji mają za zadanie organizowanie zawodów sportowych / turniej tenisa stołowego, mecz piłki nożnej, siatkowej, koszykówki, konkursy sprawnościowe itp./,przeprowadzenie konkursu wiedzy o regionie , wykonanie dyplomów dla zwycięzców.
Podczas zajęć w kole plastycznym mali kuracjusze rozwijają swoje zdolności manualne i uczą się rożnych technik plastycznych, stosowane są m.in. takie formy jak: malowanie, rysowanie, modelowanie w plastelinie oraz w masie solnej, układanie kompozycji ze skórek, nici, suszonych liści i kwiatów .itp. Wiele z tych prac trafia do rąk rodziców , ponieważ wystawiane są one na sprzedaż. Szczególną popularnością cieszą się odlewy gipsowe i prace z kamienia. Prace dzieci można zobaczyć w Hali Spacerowej Domu Zdrojowego w Świeradowie Zdroju. Drobne kwoty, które uzyskujemy ze sprzedaży prac, pozwalają na zakup materiałów do pracowni plastycznej. Największą radość sprawia dziecku , jeśli rodzic kupi pracę swojej pociechy.
Zajęcia w kole muzycznym są zabawą przy muzyce. Zbiorowe śpiewanie wytwarza w grupie dziecięcej dobry nastrój pogody i radości, uaktywnia dzieci, uspołecznia je, dzieci uczą się podporządkowania zadaniom zespołowym Zajęcia ruchowe przy muzyce przy śpiewie kształtują ogólną koordynację ruchową. Dzieci podchodzą do zajęć z zapałem, który udziela się pozostałym dzieciom.
Z uwagi na to, iż dzieci przyjeżdżają do Czerniawy na leczenie klimatem, wycieczki i spacery są formą terapii i ważnym elementem w planowaniu pracy wychowawczej. Niemałe znaczenie ma położenie naszego sanatorium, bliskość lasu oraz warunki terenowe sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu. W każdym turnusie odbywają się piesze wycieczki do Świeradowa Zdroju, do Czarciego Młyna gdzie funkcjonują do dziś mechanizmy i urządzenia młyńskie z XIX wieku, na przejście graniczne polsko-czeskie ścieżką dydaktyczną-przyrodniczą, która przedstawia na tablicach w prosty i opisowy sposób las i jego mieszkańców, do grot skalnych, do wodospadów, na szczyty Izerskie (Stóg Izerski, Opaleniec, Kopa Czerniawska, Zajęcznik).
Poza tym dzieci mają organizowane wycieczki autokarowe do Szklarskiej Poręby i na Zamek Czocha.
Gdy aura nie sprzyja spędzaniu czasu wolnego na świeżym powietrzu w sali teatralnej organizowane są zabawy i gry ruchowe, imprezy o charakterze kulturalno-rozrywkowym, (,,bal przebierańców", zabawy na ,,wesoło", ,, wybory miss i misstera sanatorium," ,,mini lista przebojów", ,,randka w ciemno", ,,idol" itp.)
Do zajęć ruchowych na powietrzu służy skwer przy budynku. Dzieci lubią grać w piłkę nożną, w siatkówkę, kometkę , ringo, uczestniczyć w zawodach sprawnościowych.
Podczas zajęć świetlicowych dzieci uzupełniają wiedzę szkolną, utrwalają techniki czytania, wiedzę o regionie, rozwijają świadomość ekologiczną. Tu promuje się zdrowie, przeciwdziała przemocy wśród młodzieży, utrwala wydarzenia w Kronice sanatoryjnej. Młodzież wykonuje różnymi technikami okolicznościowe laurki, uczestniczy w zabawach towarzyskich., redaguje gazetkę , dekoruje świetlicę i korytarze, słucha legend, próbując tworzyć własne opowiadania, wiersze i piosenki. Potem twórczość swą znajduje w gazecie ,,Dzięcioł'', eksponując ją także w gablotach w Hali spacerowej Domu Zdrojowego.
Dużym zainteresowaniem cieszy się otwarta niedawno sala komputerowa z której korzystają zarówno najmłodsi jak i młodzież gimnazjalna.
Ogromne znaczenie dla dobrego i pełnego rozwoju dzieci ma integracja ze środowiskiem lokalnym Czerniawy. Utrzymujemy ścisłą współpracę ze świetlicą środowiskową w Czerniawie, wspólne organizowane ogniska, wycieczki, zabawy pozwalają dzieciom w pełni rozwijać swoje umiejętności społeczne.

ZSS przy Szpitalu Uzdrowiskowym dla Dzieci w Świeradowie Zdroju
ul. Sanatoryjna 48 59-850 Świeradów Zdrój tel (075) 78-45-553 e-mail: zss@powiatluban.pl

Administracja

powered by ®Info-Tom